thermowell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermowell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermowell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermowell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermowell

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    hộp đo nhiệt

    lỗ đo nhiệt (ở thùng hoặc bể chứa)