thermoset nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermoset nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermoset giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermoset.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thermoset

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất dẻo nhiệt rắn

  nhựa phản ứng nóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thermoset

  Similar:

  thermosetting: having the property of becoming permanently hard and rigid when heated or cured

  the phenol resins and plastics were the original synthetic thermosetting materials

  Antonyms: thermoplastic