taper attachment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taper attachment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taper attachment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taper attachment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taper attachment

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thước côn