tandem generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tandem generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tandem generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tandem generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tandem generator

    * kỹ thuật

    vật lý:

    máy phát ghép trước sau