sulphur dioxide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphur dioxide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphur dioxide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphur dioxide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sulphur dioxide

    Similar:

    sulfur dioxide: a colorless toxic gas (SO2) that occurs in the gases from volcanoes; used in many manufacturing processes and present in industrial emissions; causes acid rain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).