sulphur mine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphur mine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphur mine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphur mine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sulphur mine

    a mine where sulphur is dug from the ground

    Synonyms: sulfur mine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).