sulphurize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphurize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphurize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphurize.

Từ điển Anh Việt

  • sulphurize

    /'sʌlfjuraiz/

    * ngoại động từ

    (như) sulphurate

    (hoá học) Sunfonic hoá