sulphur hexafluoride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphur hexafluoride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphur hexafluoride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphur hexafluoride.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sulphur hexafluoride

    Similar:

    sulfur hexafluoride: a colorless gas that is soluble in alcohol and ether; a powerful greenhouse gas widely used in the electrical utility industry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).