sulphurization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphurization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphurization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphurization.

Từ điển Anh Việt

  • sulphurization

    /,sʌlfjurai'zeiʃn/

    * danh từ

    (như) sulphuration

    (hoá học) sự sunfonic hoá