subscript nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subscript nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subscript giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subscript.

Từ điển Anh Việt

 • subscript

  chỉ số dưới

 • subscript

  chỉ số dưới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • subscript

  * kỹ thuật

  chỉ số dưới dòng

  toán & tin:

  chỉ số dưới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • subscript

  a character or symbol set or printed or written beneath or slightly below and to the side of another character

  Synonyms: inferior

  Antonyms: superscript

  written or printed below and to one side of another character

  Synonyms: inferior

  Antonyms: adscript