subscription nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subscription nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subscription giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subscription.

Từ điển Anh Việt

 • subscription

  /səb'skripʃn/

  * danh từ

  sự quyên góp (tiền); số tiền quyên góp, số tiền đóng

  tiền đóng trước (để mua cái gì...)

  sự mua báo dài hạn

  sự ký tên (vào một văn kiện...)

  sự tán thành (một ý kiến...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • subscription

  * kinh tế

  đăng ký mua

  đặt mua

  khoản tiền đóng góp

  nhận góp (vốn cổ phần)

  nhận góp vốn cổ phần

  số nhận góp

  số tiền quyên góp

  số tiền trả

  sự đặt mua (báo chí)

  sự đặt mua (báo, chí....)

  sự ký chấp thuận

  sự ký tên

  sự ký tên, ký chấp thuận

  sự nhận mua (cổ phiếu)

  sự nhận mua cổ phiếu

  sự thuê bao (điện thoại...)

  thuê bao (điện thoại)

  tiền đặt mua

  tiền đặt trước

  tiền dự đính

  tiền lạc quyên

  tiền ứng mãi

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  mua đọc định kỳ

  sự thuê bao (điện thoại)

  điện lạnh:

  sự thuê bao

  xây dựng:

  sự thuê bao (điên thoại)

  điện tử & viễn thông:

  tiểu mục

  điện:

  việc đặt mua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • subscription

  a payment for consecutive issues of a newspaper or magazine for a given period of time

  agreement expressed by (or as if expressed by) signing your name

  a pledged contribution

  the act of signing your name; writing your signature (as on a document)

  the deed was attested by the subscription of his signature