subscripting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subscripting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subscripting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subscripting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • subscripting

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đánh chỉ số