stunt woman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stunt woman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stunt woman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stunt woman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stunt woman

    Similar:

    double: a stand-in for movie stars to perform dangerous stunts

    his first job in Hollywood was as a double for Clark Gable

    Synonyms: stunt man

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).