stunt kite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stunt kite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stunt kite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stunt kite.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stunt kite

    Similar:

    sport kite: a maneuverable kite controlled by two lines and flown with both hands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).