stunted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stunted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stunted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stunted.

Từ điển Anh Việt

 • stunted

  * tính từ

  bị ức chế sinh trưởng; kìm hãm; còi cọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stunted

  Similar:

  stunt: check the growth or development of

  You will stunt your growth by building all these muscles

  stunt: perform a stunt or stunts

  scrawny: inferior in size or quality

  scrawny cattle

  scrubby cut-over pine

  old stunted thorn trees

  Synonyms: scrubby