stung nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stung nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stung giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stung.

Từ điển Anh Việt

 • stung

  /stiɳ/

  * danh từ

  ngòi, vòi (ong, muỗi); răng độc (rắn)

  (thực vật học) lông ngứa

  nốt đốt (ong, rắn); nọc (đen & bóng)

  sự sâu sắc, sự sắc sảo; sự chua chát (câu nói)

  sự đau nhói, sự đau quặn; sự day dứt

  the sting of hunger: sự đau quặn của cơn đói

  the stings of remorse: sự day dứt của hối hận

  * ngoại động từ stung

  châm, chích, đốt

  làm đau nhói; làm cay

  pepper stings one's tongue: hạt tiêu làm cay lưỡi

  smoke stings the eyes: khói làm cay mắt

  cắn rứt, day dứt

  his conscience stung him: lương tâm day dứt ai ta

  (từ lóng) ((thường) dạng bị động) bán đắt cho ai, bóp ai; lừa bịp

  he got stung on that deal: hắn bị bịp trong việc mua bán đó

  * nội động từ

  đau nhói, đau nhức (một bộ phận cơ thể)

  tooth stings: răng đau nhức

  đốt, châm

  some bees do not sting: có những thứ ong không tốt

  nothing stings like the truth

  nói thật mất lòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stung

  Similar:

  bite: cause a sharp or stinging pain or discomfort

  The sun burned his face

  Synonyms: sting, burn

  sting: deliver a sting to

  A bee stung my arm yesterday

  Synonyms: bite, prick

  stick: saddle with something disagreeable or disadvantageous

  They stuck me with the dinner bill

  I was stung with a huge tax bill

  Synonyms: sting

  prick: cause a stinging pain

  The needle pricked his skin

  Synonyms: sting, twinge

  sting: cause an emotional pain, as if by stinging

  His remark stung her

  annoyed: aroused to impatience or anger

  made an irritated gesture

  feeling nettled from the constant teasing

  peeved about being left out

  felt really pissed at her snootiness

  riled no end by his lies

  roiled by the delay

  Synonyms: irritated, miffed, nettled, peeved, pissed, pissed off, riled, roiled, steamed