miffed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

miffed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm miffed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của miffed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • miffed

  Similar:

  miff: cause to be annoyed

  His behavior really miffed me

  annoyed: aroused to impatience or anger

  made an irritated gesture

  feeling nettled from the constant teasing

  peeved about being left out

  felt really pissed at her snootiness

  riled no end by his lies

  roiled by the delay

  Synonyms: irritated, nettled, peeved, pissed, pissed off, riled, roiled, steamed, stung

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).