standby pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standby pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standby pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standby pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standby pump

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy bơm dự trữ