standby basis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standby basis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standby basis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standby basis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standby basis

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đứng cạnh