standby power system (sps) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standby power system (sps) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standby power system (sps) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standby power system (sps).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standby power system (sps)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống nguồn dự phòng