standby block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standby block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standby block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standby block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standby block

    * kỹ thuật

    khối dự trữ