squint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squint.

Từ điển Anh Việt

 • squint

  /skwint/

  * tính từ

  (y học) lác (mắt)

  * danh từ

  tật lác mắt

  cái liếc mắt

  (thông tục) sự nhìn, sự xem

  let me have a squintat it: cho tôi xem một tí nào

  sự nghiêng về, sự ngả về (một chính sách)

  to have a squint to some policy: ngã về một chính sách nào

  lỗ chiêm ngưỡng (đục qua tường trong nhà thờ, để nhìn thấy bàn thờ)

  * nội động từ

  có tật lác mắt

  liếc, liếc nhìn

  to squint at something: liếc nhìn vật gì

  * ngoại động từ

  làm cho (mắt) lác

  nhắm nhanh (mắt)

  nheo (mắt)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • squint

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  gạch hình góc tường (để xây góc tường không vuông)

  lỗ chiêm ngưỡng (đục qua tường nhà thờ)

  lỗ xiên (que tường)

  điện lạnh:

  góc bức xạ (so với một trục hình học lựa chọn)

  góc chuyển búp (ở ăng ten chuyển búp rađa)

  góc quét (ăng ten rađa)

  y học:

  lé

  điện tử & viễn thông:

  tật lé mắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • squint

  the act of squinting; looking with the eyes partly closed

  cross one's eyes as if in strabismus

  The children squinted so as to scare each other

  Synonyms: squinch

  be cross-eyed; have a squint or strabismus

  partly close one's eyes, as when hit by direct blinding light

  The driver squinted as the sun hit his windshield

  Similar:

  strabismus: abnormal alignment of one or both eyes

  askance: (used especially of glances) directed to one side with or as if with doubt or suspicion or envy

  her eyes with their misted askance look"- Elizabeth Bowen

  sidelong glances

  Synonyms: askant, asquint, squint-eyed, squinty, sidelong