special air service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

special air service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm special air service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của special air service.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • special air service

    a specialist regiment of the British army that is trained in commando techniques of warfare and used in clandestine operations (especially against terrorist groups)

    Synonyms: SAS

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).