spanish oyster plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spanish oyster plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spanish oyster plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spanish oyster plant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spanish oyster plant

    a golden thistle of southwestern Europe cultivated for its edible sweet roots and edible leaves and stalks; its yellow flowers are used as a substitute for saffron

    Synonyms: Scolymus hispanicus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).