semantic object modeling approach (soma) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semantic object modeling approach (soma) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semantic object modeling approach (soma) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semantic object modeling approach (soma).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semantic object modeling approach (soma)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giải pháp mô hình hóa đối tượng chữ nghĩa