semantic method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semantic method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semantic method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semantic method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semantic method

    * kỹ thuật

    phương pháp ngữ nghĩa