semantic network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semantic network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semantic network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semantic network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semantic network

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạng ngữ nghĩa