semantic analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semantic analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semantic analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semantic analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semantic analysis

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân tích ngữ nghĩa

    sự phân tích ngữ nghĩa