semanticist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semanticist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semanticist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semanticist.

Từ điển Anh Việt

  • semanticist

    * danh từ

    nhà ngữ nghĩa học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • semanticist

    a specialist in the study of meaning

    Synonyms: semiotician