robert tyre jones nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

robert tyre jones nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm robert tyre jones giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của robert tyre jones.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • robert tyre jones

    Similar:

    jones: United States golfer (1902-1971)

    Synonyms: Bobby Jones

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).