robert orr nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

robert orr nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm robert orr giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của robert orr.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • robert orr

    Similar:

    orr: Canadian hockey player (born 1948)

    Synonyms: Bobby Orr

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).