remind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

remind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm remind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của remind.

Từ điển Anh Việt

 • remind

  /ri'maind/

  * ngoại động từ

  nhắc nhở, làm nhớ lại (cái gì)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • remind

  * kỹ thuật

  nhắc nhở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • remind

  put in the mind of someone

  Remind me to call Mother

  Similar:

  prompt: assist (somebody acting or reciting) by suggesting the next words of something forgotten or imperfectly learned

  Synonyms: cue