reminder of due date nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reminder of due date nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reminder of due date giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reminder of due date.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reminder of due date

    * kinh tế

    sự nhắc lại ngày đáo hạn