reminder advertising nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reminder advertising nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reminder advertising giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reminder advertising.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reminder advertising

    * kinh tế

    quảng cáo nhắc

    quảng cáo nhắc nhở