reminder entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reminder entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reminder entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reminder entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reminder entry

    * kinh tế

    mục ghi (sổ) theo trí nhớ