reminder alarm service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reminder alarm service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reminder alarm service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reminder alarm service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reminder alarm service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ báo động nhắc nhở