reminder of account outstanding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reminder of account outstanding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reminder of account outstanding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reminder of account outstanding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reminder of account outstanding

    * kinh tế

    nhắc khoản nợ chưa thanh toán

    sự nhắc khoản nợ chưa thanh toán