regular lay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regular lay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regular lay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regular lay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • regular lay

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bện dây theo đúng hướng