radioactive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radioactive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radioactive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radioactive.

Từ điển Anh Việt

 • radioactive

  /'reidiou'æktiv/

  * tính từ

  phóng xạ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • radioactive

  * kỹ thuật

  phóng xạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • radioactive

  exhibiting or caused by radioactivity

  radioactive isotope

  radioactive decay

  radioactive fallout

  Antonyms: nonradioactive