quaternary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quaternary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quaternary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quaternary.

Từ điển Anh Việt

 • quaternary

  /kwə'tə:nəri/

  * tính từ

  (địa lý,địa chất) (thuộc) kỳ thứ tư

  (hoá học) bậc bốn

  * danh từ

  nhóm bốn, bộ bốn

  số bốn

  (Quaternary) kỳ thứ tư; hệ thứ tư

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • quaternary

  * kinh tế

  gần như đình trệ

  * kỹ thuật

  có hóa trị bốn

  kỷ Đệ tứ

  kỷ thứ tư

  hóa học & vật liệu:

  bốn thành phần

  gốc bốn

  điện lạnh:

  có bốn thành phần

  thứ tư

  toán & tin:

  tứ phân

Từ điển Anh Anh - Wordnet