purpose loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purpose loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purpose loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purpose loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • purpose loan

    * kinh tế

    khoản vay có đích

    tiền vay có mục đích