purpose-built nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purpose-built nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purpose-built giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purpose-built.

Từ điển Anh Việt

  • purpose-built

    * tính từ

    được làm ra cho một mục đích nhất định

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purpose-built

    designed and constructed to serve a particular purpose

    Synonyms: purpose-made