purpose-made nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purpose-made nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purpose-made giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purpose-made.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • purpose-made

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  được chế tạo (cho mục đích) đặc biệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • purpose-made

  Similar:

  purpose-built: designed and constructed to serve a particular purpose