purposelessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purposelessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purposelessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purposelessness.

Từ điển Anh Việt

  • purposelessness

    /'pə:pəslisnis/

    * danh từ

    sự không có mục đích, sự vô ích

    sự không chủ định, sự không chủ tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet