purposelessly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purposelessly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purposelessly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purposelessly.

Từ điển Anh Việt

 • purposelessly

  * phó từ

  không có mục đích, không có ý định

  không có chủ định, không có chủ tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • purposelessly

  without a clear purpose

  let's not purposelessly dispense the aid