purpose-novel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purpose-novel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purpose-novel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purpose-novel.

Từ điển Anh Việt

  • purpose-novel

    /'pə:pəs,nɔvəl/

    * danh từ

    tiểu thuyết luận đề