purposefully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purposefully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purposefully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purposefully.

Từ điển Anh Việt

 • purposefully

  * phó từ

  có mục đích, có ý định

  có chủ định, chủ tâm

  có ý nhất định, quả quyết (người)

  có ý nghĩa, có tầm quan trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • purposefully

  in a purposeful manner

  he caught the motorcycles in the full glare of his headlights, braked and slipped purposefully out of the car