purposely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purposely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purposely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purposely.

Từ điển Anh Việt

  • purposely

    /'pə:pəsli/

    * phó từ

    chủ định, chủ tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet