protein milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protein milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protein milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protein milk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protein milk

    * kinh tế

    sữa có hàm lượng protein cao