protein-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protein-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protein-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protein-free.

Từ điển Anh Việt

  • protein-free

    * tính từ

    không có protein

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protein-free

    * kinh tế

    không protein